Gelirini 5 kat artırıp Unicorn olacak

Birol BOZKURT

Türkiye’de finansal tek­nolojiler büyümeye de­vam ediyor. Onlardan biri olan Figopara, firmaların işletme sermayesini genişlet­mek ve tedarikçi finansmanına aracılık etmek amacıyla 2016 yılında kuruldu. Figopara, tek­nolojik çözümleriyle KOBİ’le­rin, işletmelerin hızlı, kolay ve ucuz finansmana ulaşması­na aracılık ediyor. Türkiye’de benzeri olmayan bir iş mode­liyle, şirketlerin erken tahsilat yapabilecekleri alternatif bir finansman modeli sundukla­rını söyleyen Figopara Kurucu Ortağı ve CEO’su Koray Bahar, “Kurulduğumuz günden bugü­ne 80 binin üzerinde faturanın işlemine aracılık ederken, 10 binden fazla işletmeye hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin ön­de gelen 20’den fazla bankası ve 10’un üzerinde finansal ku­ruluşuyla çalışıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin en büyük tedarik zincirine sahip holdingleri ve markaları Figopara’yı kullanı­yor” dedi.

Alternatif finansman modellerine ilgi artıyor

Figopara, 2023 yılının ilk yarısında işlem büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 7 kat artırır­ken, aracılık ettiği finansmanı da 2 katına taşıdı. 2023 yılının ilk yarısında hedefleri doğrul­tusunda büyümeye devam et­tiklerini vurgulayan Figopara CEO’su Bahar, “Yılın ikinci ya­rısında global büyümemiz iv­me kazanırken, platformumu­za katacağımız yeni hizmet­ler ile KOBİ’lerin Super App’i olma yolunda da adımlarımı­zı hızlandıracağız” dedi. Ba­har, ayrıca, “Şirketler için tah­silat problemi ve finansmana erişim temel sorun olmaya de­vam ediyor. Alternatif finans­man modelleri tam da bu nok­tada daha önemli hale gelirken, FinTek’ler önemli bir ihtiyaca çözüm sunuyor. Figopara ve­rileri de bunu gösteriyor. 2023 yılının ilk 6 ayında KOBİ Fi­nansmanı’nda yeni müşteri sa­yımızda yüzde 76 artış olurken, Tedarikçi Finansmanı’nda ye­ni alıcı sayımız ise 3 kat arttı” diye konuştu.

2023 yılını değerlendiren Koray Bahar, “Bu yıl gobal bü­yümemize hız katarken, tek­nolojimizi geliştirmeye odak­landık ve ekibimizi büyüttük. 2023 yılının ilk yarısında Du­bai’deki yapılanmamızı ta­mamlandık. Lisans satın ala­rak hem ihracat faktoring hizmeti veriyor hem de teda­rikçi finansmanı işlemi ya­pıyoruz. 2023 yılını bir önce­ki yılla kıyasladığımızda ha­cimde 2,5; kat gelirde ise 5 kat büyüme ile kapatmayı plan­lıyoruz. 2024 yılında istihda­mımızı ise 2023’e göre 2 kat ar­tırmayı planlıyoruz. KOBİ’le­rin ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılamasına ara­cılık edecek, teknoloji temelli finansal çözümler üretme he­defiyle çalışmalarımızı sürdü­rüyoruz. 2024, Unicorn olma hedefi doğrultusunda hızlı bü­yüyeceğimiz bir yıl olacak” di­ye konuştu.

Geleneksel bir modelde işle­yen Tedarikçi Finansmanı hiz­metimize ‘alacak’ kısmını da ekleyerek büyük ve orta boy iş­letmelerin tek bir yerden ala­cak, borç, bayii ve kanal yöne­timi yapabileceği, Doğrudan Borçlanma Sistemi (DBS) ile de ana firma-bayi ticaretinin finansmanına aracılık edece­ğimiz bir noktaya geleceğiz. Dolasıyla 2024 yılı ürünlerimi­zi çeşitlendireceğimiz önemli bir yıl olacak. Öte yandan 2024 yılının son çeyreğinde yeni bir yatırım turunu kapatmayı he­defliyoruz. Yeni yatırımla bir­likte çalıştığımız banka ve fi­nansal kuruluşlarla iş birlik­lerimizle işletmelere ayrılan limit tutarlarının artırılması için çalışmalarımızı sürdüre­ceğiz. Banka ve finansal kuru­luşlarla yeni iş birliği fırsatları­nı kovalayacağız.

“KOBİ’lerin finansman sorunlarına çözüm oluyoruz”

Tahsilat ve buna bağlı olarak sağlıklı nakit akışı yönetimi iş­letmeler için bugün en kritik iki konu olduğuna dikkat çeken Koray Bahar, “Bu ihtiyacı kar­şılayacak alternatif finansman kaynaklarına erişimi kolaylaş­tırmak ise bizim ana odağımız. Teknolojinin tüm olanakların­dan yararlanarak hayata geçir­diğimiz hizmetlerimizle hem alıcı hem de tedarikçi firmala­rı operasyonel yükten kurta­rırken, kolay, hızlı ve güvenilir yoldan finansmana erişimleri­ne aracılık ediyoruz. Geliştir­diğimiz teknoloji sayesinde iş­letmeler, KOBİ’ler kolay ve hızlı bir şekilde nakde ulaşırken, acil finansman ihtiyacını karşılar­ken, üretimlerini ve hizmetleri­ni kesintisiz bir şekilde sürdü­rebiliyor” ifadelerini kullandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x